تعریف مفاهیم اخلاقی و ساختارهای قرآنی
78 بازدید
محل نشر: پژوهشهای قرآنی، شماره 70
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/00/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در منابع دینی به ویژه قرآن کریم، گاهی با سیاق‌ها و ساختارهایی مواجه می‌شویم که به نظر می رسد در صدد تعریف یک مفهوم اخلاقی است. پرسش این است که آیا می‌توان از این ساختارها به تعریف دقیق یک مفهوم دست یافت یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است اشکالات و چالش‌های این ساختارها برای تعریف چیست و چرا نمی‌توان بر خلاف ظاهر آنها که گویای تعریف است، توقع تعریف به معنای واقعی کلمه از آن داشت؟ این سیاق‌ها و ساختارها، گرچه که هم در متون روایی است و هم در قرآن کریم، اما در این مقاله به بررسی برخی سیاق‌هایی پرداخته می‌شود که در مورد مفاهیم اخلاقی در آیات به کار رفته است.
آدرس اینترنتی